Seite druckenFenster schließen

IG Metall EU Projekt - Glossar

StartThemenInfo BetriebÜber uns

Glossar

Unser Glossar soll zu einer besseren Verständlichkeit unter den deutschen und polnischen Kolleginnen und Kollegen beitragen. Zu diesem Zweck wurden die wichtigsten Begriffe und Formulierungen aus allen Seminarmaßnahmen gesammelt und alphabetisch aufgelistet.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
DeutschPolnisch
AAbfertigungodprawa
Abfindungodprawa
Abgussformenformy odlewnicze
Ablaufprzebieg
Abrechnug rozliczenie
abrundenzaokrąglać
Abschläge potrącenia
Abschluss des Seminarzakończenie seminarium
Abschluss einer Vereinbarungzawarcie porozumienia
Abschreibungamortyzacja, odpis
Agentur für Zeitarbeiteragencja pracy tymczasowej
alle Fahrzeugewszystkie pojazdy
allgemeine Kostenkoszty ogólne
allgemeine Merkmaleogólne cechy, właściwości
als Plan definierenzdefinować jako plan
Alterszulagedodatek za wiek
am Abendwieczorem
am Abendwieczorem
am einfachstem erreichenosiągnąć w najprostrzy sposób
amerikanische Verhältnissestosunki amerykańskie
andere Länder und Betriebe in Europainne kraje i zakłady w Europie
andere Leistungeninne świadczenia
andere Methoden inne metody
andere Strategieinna strategia
Anerkennungsprämiepremia uznaniowa
Anerkennungstarifvertraguznaniowy układ zbiorowy
Anfragenzapytania
angespannte Situation bei der Belegschaftnapięta sytuacja wśród załogi
Anhang zuzałącznik do
Anlagenvermögenśrodki trwałe
anmerkenzauważyć
Anregungimpuls
Ansprüche an die Arbeitwymogi odnośnie pracy
anwenden stosować
Anzahl der Beschäftigtenliczba zatrudnionych
Anzahl der Beschäftigtenliczba zatrudnionych
arbeiten gemeinsampracować wspólnie
arbeiten mit vielen anderen Branchen zusammenwspółpraca z wieloma branżami
Arbeitgeberverbandzwiązek pracodawców
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzustawa o przekazaniu pracowników
Arbeitsagentururząd pracy
Arbeitsamturząd pracy
Arbeitsbedingungenwarunki pracy
Arbeitsgruppegrua robocza
Arbeitsgruppengrupy robocze
Arbeitskleidungubranie robocze
Arbeitslosenquotestopa bezrobocia
Arbeitsministeriumministerstwo pracy
Arbeitsschutzkleidungochronne ubranie robocze
Arbeitsschutzschuheochronne buty robocze
Arbeitsvertragumowa o pracę
Arbeitszeitkontenkonta czasu pracy
Aufbau der Gewerkschaftstruktura związku zawodowego
Aufträgezlecenia
Aufwiedersehendo zobaczenia, do widzenia
Ausführungrealizacja, wykonanie
ausgesuchte Gruppe von Kundenwybrana grupa klientów
ausgezeichnetsuper, doskonale, wspaniale
Auslegung des Rechtsinterpretacja prawa
Ausnutzungwykorzystanie
Ausserbetriebliche Gewerkschaftsarbeitpozazakładowa praca związkowa
Arbeitstreffenspotkanie robocze
Ausländerobcokrajowiec
Auswirkungenskutki
BBefristung der Arbeitszeitograniczenie czasu pracy
Befugnis der Gewerkschaftuprawnienie związku
Beginnpoczątek
beinhaltenzawierać
Beispielprzykład
Beitrittakcesja, przystąpienie
bekannte Gesichterznane twarze
Beobachtung in anderen Betriebenobserwacje w innych zakładach
Beratungdoradctwo
Bereichdziedzina, wydział
Berufsausbildungkształcenie zawodowe
Berufschulenszkoły zawodowe
beschneiden das Arbeitsrechtpogorszenie prawa pracy
Besonderheitspecyfika
Betriebliche Praxispraktyka zakładowa
Betriebliche Tarifverträgezakładowe układy zbiorowe
Betriebsdurchschnittśrednia zakładowa
Betriebsratrada zakładowa
Betriebsräterady zakładowe
Betriebsvereinbarungenporozumienia zakładowe
Betriebsverfassungsgesetzustawa o radach zakładowych w przedsiębiorstwach
Betriebszugehörigkeitprzynależność do zakładu pracy
Beurteilung der Arbeitnehmerocena pracobiorców
Beurteilung der Zahlenocena liczb, interpretacja
Bilanzfälschungsfałszowanie bilansu
billige Arbeitsplätzetanie miejsca pracy
Bonus für Wettbewerbpremia za współzawodnictwo
Bundesurlaubsgesetzfederalna ustawa o urlopie
Gewerkschaftsbeitrag erhöhenpodwyższyć składkę związkową
DDarstellung przedstawienie, zaprezentowanie
darüber sprechenmówić o tym
das Niveau zu haltenutrzymać poziom
das Problem liegt ganz woandersproblem leży gdzie indziej
das Thema Zukunfttemat przyszłość
die Frage warpytanie brzmiało
diese Treffente spotkania
dieses Seminar obecne seminarium
direktbezpośrednio
direkt zu sagenpowiedzieć bezpośrednio
Dokumentationdokumentacja
Druckmittelśrodek nacisku
duale Strukturdualna struktura
duldentolerować
Durchschnitslohnprzeciętna płaca
durchschnittlicher Wertprzeciętna wartość
Durchschnittslohnpłaca średnia
Durchschnittslohnśrednia płaca
Eehrenamtlichspołecznie
Eigenkapitalkapitał własny
ein Haus bauenbudować dom
ein paar Bemerkungenparę uwag
ein wichtiges Beispielważny przykład
einfachproste
Einflusswpływ
Einführungwprowadzenie
Eingruppierungzaszeregowanie pracowników
Einladung nach Polenzaproszenie do Polski
einmalig in Deutschlandjednorazowo w Niemczech
Einschätzung des Arbeitsplatzesocena miejsca pracy
Eintragungrejestracja, wpis
einverstandenwyrażam zgodę
Einzelarbeitsvertragindywidualna umowa o pracę
Endekoniec
enger Kontakt ścisły kontakt
Entgeltfortzahlungwynagrodzenie w wysokości 100% średniego wynagrodzenia pracownika płacone przez pracodawcę przez pierwsze 6 tygodni niezdolności do pracy wskutek choroby
Entlohnungsordnungregulamin wynagradzania
Entschädigungodszkodowanie
Entschädigung odszkodowanie
Entwicklungrozwój
Entwicklung der Technologierozwój technologi
erarbeitenopracować
Erfahrung in doświadczenie w
Erfahrungsaustauschwymiana doświadczeń
Erfindungwynalazek
Ergebnis des Rechnungswesenswynik rachunkowości
Erholungsurlauburlop wypoczynkowy
Erpressungszantażować
erschwerte Arbeitsbedingungenutrudnione warunki pracy
erste Montagepierwszy montaż
erster Schrittpierwszy krok
Ertragslagesytuacja w zakresie dochodu
Erwartungenoczekiwania
Erweiterungrozszerzenie, ekspansja
Erwerbslosbezrobotny
es wird schwierigbędzie trudno
es wird viel darüber gesprochendużo się o tym mówi
Essenzulagedodatek na wyżywienie
Europäische Betriebsräteeuropejskie rady zakładowe
FForderungżądanie
Friedenspflicht obowiązek pokoju społecznego
Facharbeiterpracownik wykwalifikowany, fachowiec
Federnspężyny, pióra
fehlende Investitionbrakująca inwestycja
Feiertagszuschlägedodatki za pracę w dni świąteczne
finanziele Forderungennależności finansowe
Firma war noch geschlossenfirma była jeszcze zamknięta
flexible Arbeitszeitelastyczny czas pracy
Fonds des Vorstandesfundusz zarządu
Forderungen aus Lieferungen und Leistungennależności z dostaw i usług
Forschung und Entwicklung badania i rozwój
freiwilligdobrowolnie
freiwillige Zulagen dobrowolne dodatki
Funktionszuschlägedodatki funkcyjne
Reisekostenkoszty podróży
GGastarbeiterpracownik z innego kraju
Gebietobszar
Geheimnistajemnica
gemeinsamwspólnie
gemeinsam lernenwspólnie uczyć się
gemeinsames Bild wspólny obraz
geregelt gesetzlichprawnie uregulowane
Gesamtkosten der Geschäftsleitungogólne koszty kierownictwa
Geschichte der Gewerkschafthistoria związku zawodowego
Geschichte des Betriebeshistoria zakładu
Gesetzesstrukturstruktura prawa
Gestalltungssystemsystem kształtowania
Gewerkschaftsmitgliederczłonkowie związku zawodowego
Gewinn und Verlustrechnungrachunek zysków i strat
Gewinnabhängige Zahlungpłaca uzależniona od zysku
gleiche Arbeit gleiches Geldza taką samą pracę te same pieniądze
gleiche Bedingungentakie same warunki
grosse Bedrohungduże zagrożenie, groźba
grosse Unterschiededuże różnice
größere Gewinnewiększe zyski
Grundentlohnungwynagrodzenie podstawowe
Gründerzałożyciel
Grundgesetzustawa zasadnicza
Grundlagenbildungtworzenie podstaw
Grundsatzzasada
gut Zusammenarbeitendobrze współpracować
gute Qualitätdobra jakość
im Gegensatz zu unsw przeciwieństwie do nas
grosse Verlußteduże straty
Hhaben eine bessere Situationmają lepszą sytuację
haben wir die Möglichkeit es zu prüfen...mamy możliwość sprawdzenia tego
Handelsblattmonitor, dzienik handlowy
harte Auseinandersetzungtwardy spór, dyskusja
Hauptabnehmergłówny odbiorca
Hauptaufgabegłówne zadanie
Haustarifvertragzakładowy układ zbiorowy
heimlich Treffenspotkać potajemnie
Herausforderungwyzwanie
Hilfslosigkeitbezradność
höhere Entlohnungwyższe wynagrodzenie
höhere Qualitätwyższa jakość
Iich bin überzeugtjestem przekonany
ich freue mich cieszę się
ich habe eine Bittemam prośbę
ich möchte es sagenchciałbym to powiedzieć
ich möchte gerne erfahrenchciałbym się dowiedzieć
ich sage immermówię zawsze
ich suche eine Alternativeszukam alternatywy
ich teile die Meinungpodzielam opinię, zdanie
im Bereich Küstena wybrzeżu
im laufe der Zeitenw przeciągu czasu
im Zuge der Kampagnew trakcie kampani
in den vergangenen Monaten und Jahrenw ubiegłych miesiącach i latach
in der Phase der Verhandlungenw fazie negocjacji
in der Vergangenheitw przeszłości
in diesem Jahrw tym roku
in unserem Bezirkw naszym okręgu
Inhaltlicher Ablauftreść merytoryczna
Integration mit anderen Ländernintegracja z innymi krajami
interesante Sachen ciekawe rzeczy
internationales Rechtprawo międzynarodowe
ist nicht einfachnie jest łatwo
Jeine Frage an den Kollegenjedno pytanie do kolegów
Jahresabschluss besteht aus der...roczne sprawozdanie finansowe składa się z ...
Jahresverdienstroczna pensja
jetzt ichteraz ja
Jubiläumsprämienpremie jubileuszowe
Jugendarbeit praca z młodzieżą
Jugendbildungsarbeitwspółpraca z młodzieżą
KKabelbäumewiązanki kablowe
Kampf gegen die Schwarzarbeitwalka z pracą na czarno
kaufenkupić
Kaufkraftsiła nabywcza
keine Grenzenbez granic
keine Leutebrak ludzi
Kinderferiengeldpieniądze na wakacje dla dzieci
Kindergeld dodatek na dziecko
Klassengesellschaftspołeczeństwo klasowe
kleinere Gremienmniejsze gremia
Knüpfung zum Themanawiązanie do tematu
Kompetenzenkompetencje
konkrete Berufe im Betriebkonkretne zawody w zakładzie
Konkursupadłość
Konkurs der Firmaupadłość firmy
Kontaktgestaltenutworzyć kontakt
Kontakthalten in schwierigen Situationenutrzymać kontakt w trudnych sytuacjach
Kontaktmodellmodel kontaktu
Kosten für die Freistellungkoszty oddelegowania
Kostenregelungregulacja kosztów
Krankengeldwynagrodzenie w wysokości mniejszej niż 100% za niezdolność do pracy wskutek chorobowy, wypłacane przez ubezpieczalnię po 6 tygodniach trwania choroby
Kündigung älterer Arbeitnehmerwypowiedzenie dla starszych pracowników
Kündigungsschutzgesetzustawa o ochronie przed wypowiedzeniem
LLageberichtsprawozdanie o sytuacji
Lagerbestandstan magazynowy
leiderniestety
Leiharbeitpraca tymczasowa
Leistungenświadczenia
Leistungserbringungosiągane wyniki pracy
leitenkierować
Lobbyarbeitdziałania w kierunku lobbingu
Lohnkürzungobniżanie płacy
Lohntaffeltabela płacowa
Langzeit długi okres
Mmachen wir weiterkontynujemy
Mangel an Fachkräftenbrak wykwalifikowanych pracowników
Markt für unser Produktrynek dla naszego produktu
Massenentlassungenzwolnienia grupowe
Maßnahmendzałania, środki
Massnahmendziałania, środki
maximale Erfolgemaksymalne sukcesy
mehr Kundenwięcej klientów
mehr möchte ich zu diesem Thema nicht sagenwięcej nie chcę wypowiadać się na ten temat
mein Berufmój zawód
mein Kollege hat alles gesagtmój kolega wszystko powiedział
meine Chancemoja szansa
meine eigene Überzeugungmoje własne przekonanie
Meinungsaustauschwymiana poglądów
Meisterprämiepremia dla mistrza
Menschen werden immer älterludzie starzeją się
Mindestlohnpłaca minimalna
Mischung mieszanka
Mitarbeiter in den Produktionsbereichenpracownicy na wydziałach produkcyjnych
Mitarbeiterratrada pracowników
Mitbestimmungsgesetzustawa o współdecydowaniu
Mitglied im Ortsvorstandczłonek zarządu lokalnego
Modelländerungzmiana modelu
Möglichkeitenmożliwości
Möglichkeitenmożliwości
Monatslohnpłaca miesięczna
Montagezuschlagdodatek za oddelegowanie do miejsca pracy poza zakładem
Mutterkonzernkoncern matka
mehrere Gewerkschaftenkilka związków zawodowych
Meinungpogląd
Merkmale einer guten Arbeitcechy dobrej pracy
Mitarbeiterratrada pracowników
Mitgliedczłonek
Motorenherstellerproducenci silników
Nnachvollziehenzrozumieć
Nebenproduktprodukt uboczny
neue Richtlinienowa dyrektywa
nicht mehr zu gebrauchennie do użycia, zastosowania
nichts gemeinsamnic wspólnego
noch eine Fragejeszcze jedno pytanie
noch einige Wortejeszcze parę słów
Nutzenkorzyść
Nutzenkorzyść
nützlichespotrzebne
OOber-und Untergrenze der Leistunggórna i dolna granica wydajności
Ohnmachtniemoc
Ordnungenregulaminy
Organisationsgrad der Gewerkschaftstopień uzwiązkowienia
organisatorische Aufgabenzadania organizacyjne
Osterweiterungrozszerzenie UE na wschód
PPartnerländerkraje partnerskie
Personalaufwandnakłady na personel
Personalkosten koszty osobowe
Personalkosten koszty osobowe
persönliche Lohngruppeosobiste zaszeregowanie płacowe
persönliche Lohngruppeosobista grupa zaszeregowania
Planungsbilanzbilans planowy
politische Diskussiondyskusja polityczna
praktischpraktycznie
Prämie für Leistungpremia za wydajność
Prämien, Bonuspremie, nagrody
Produktion war gleichprodukcja była taka sama
Produktions GmbHspółka produkcyjna z o.o
Produktionslinienlinie produkcyjne
Produktionsprofilprofil produkcji
Projektebenedziedzina projektów
psychische Belastungpsychiczne obciążenie
QQualitätsbonuspremia za jakość
Rrealisierenrealizować
reduzierter Preisobniżona cena
regelmässigsystematycznie, regularnie
regelmässige Treffensystematyczne spotkania
Rehabililitationskostenkoszty rehabilitacji
Reisepodróż
Renteemerytura
Rentenversicherungssystemsystem ubezpieczenia emerytalnego
Richtlinie dyrektywa
Richtungkierunek
Rohmaterialsurowiec
Rolle des Betriebsratesrola rady zakładowej
Rückkehrpowrót
Rückstellungenrezerwy
SSanierung eines Betriebesmodernizacja zakładu w celu uzyskania ekonomiczności
Schlüsselklucz
Schutzfunktionfunkcja ochronna
Schwerpunkt ist ...punktem ciężkości jest...
schwierige Situationtrudna sytuacja
Schwierigkeitentrudności
sehr gute Ergebnissebardzo dobre wyniki
sehr kurzbardzo krótko
seit drei Monatenod trzech miesęcy
Seminarkostenkoszty tego seminarium
sind bereitsą gotowi
sind noch Fragenczy są jeszcze pytania
sind wir wirtschaftlich verbunden mit...jesteśmy gospodarczo związani z...
Situation im Betriebsytuacja w zakładzie
Sitz im Auslandsiedziba za granicą
Sonderwirtschaftszonespecjalna strefa ekonomiczna
Sonntagniedziela
sonstige Rückstellungenpozostałe rezerwy
sozialer Dialog dialog społeczny
Sozialessprawy socjalne
Sozialfonds im Betriebzakładowy fundusz socjalny
sprachliche Barierebariera językowa
Sprecher, Gruppensprecherrzecznik, mówca
Springerskoczek
ständige Entwicklungciągły, staly rozwój
ständiger Schichtzyklusstały cykl zmianowy
Standortlokalizacja
Status haltenutrzymać status
Staukorek, zator
Sterbegelddodatek w przypadku śmierci
Steuerminderungobniżenie podatków
Steuernpodatki
Strafekara
Streitigkeitenkwestie sporne
stressig für den Arbeitgeberstresujące dla pracodawcy
Struktur der Gewerkschaftstruktura związku zawodowego
suchen nach neuer Arbeit szukanie nowej pracy
Systematiksystematyka
Tinterkulturelles Treffen międzykulturowe spotkanie
Tarifpartnerpartnerzy układu zbiorowego
Tarifrunderunda negocjacji
Tarifvertrag hat Vorrangukład zbiorowy ma pierwszeństwo
Teamprämiepremia dla zespołu
Teamsprecherrzecznik zespołu
Teil eines Unternehmensczęść przedsiębiorstwa
Teilnehmeruczestnicy
traditionelle Bildröhrentradycyjne kineskopy
Treffen von drei Gewerkschaftenspotkanie trzech związków zawodowych
UUmgang obchodzenie
Umlaufvermögenwartości niematerialne
Umsatzobrót
Umstrukturierungrestukturyzacja
unabhangigniezależny
unabhängiger Experteniezależny ekspert
unsere Kraftnasza siła
unterpod
Unterschiedróżnica
Unterstützungwsparcie
Urlaubsgelddodatek urlopowy
Ursprungpoczątek
ÜÜberstundengodziny nadliczbowe
übertreibenprzesadzać
überwachennadzorować
Vveraltete Technologieprzestarzała technologia
Veränderungen in verschiedenen Positionenzmiany w różnych pozycjach
Verantwortungodpowiedzialność
veräussern, verkaufenzbyć, sprzedać
Verbesserung der wirtschaflichen Lagepoprawa sytuacji gospodarczej
Verdienstzarobek, zasługa
Vergleich porównanie
Verhandlungnegocjacje
Verhandlungen führenprowadzić negocjacje
Verlagerungprzeniesienie produkcji
verlegenprzłożyć
Verordnungenrozporządzenia
Verpflegungwyżywienie
Verpflichtung zobowiązanie
Verpflichtungenzobowiązania
verschiedene Meinungenróżne opinie, zdania
verschiedene Seminareróżne seminaria
verschiedene Spielchenróżne gierki
versetzenprzenieść
Versicherungubezpieczenie
Versteigerung licytacja
vertiefen das Wissenpogłębiać wiedzę
Vertrag unterschreibenpodpisać umowę
Vertrauensverhältnisstosunek zaufania
Vertriebsaktivitätendziałania w zakresie sprzedaży
Vertriebsaktivitätendziałania w zakresie sprzedaży
Verwaltungsstellen der Gewerkschaftrejony związkowe
viel Erfahrungen auf diesemdużo doświadczeń w tej dziedzinie
viel zu Lernendużo do nauki
viele Gesetzewiele ustaw
Vierschichtsystemsystem cztero-zmianowy
Volksgruppengrupy narodowościowe
vor Ortna miejscu
Vorgesetzterprzełożony
Vorrätezapasy
Vorschlag propozycja
Vorschlag der Arbeitgeberoferta, propozycja pracodawców
Vorstellungsrundeprzedstawienie się
vorübergehendprzejściowo
WWarenkorbkoszyk towarów i usług
was für Verträgejakie umowy
was ist Gute Arbeitco to jest dobra praca
was kann ich noch sagenco mogę jeszcze powiedzieć
Weihnachtsgelddodatek świąteczny
Weiterbildungpodniesienie kwalifikacji
welches Ziel hat die Bilansjakie są cele bilansu
wer ist Gläubigerkto jest wierzycielem
wer ist Hauptabnehmerkto jest głównym odbiorcą
Werkzeuge aus deutschen Firmennarządzia z niemieckich firm
wertvollwartościowy
wichtigważne
wie ist die Zusammenarbeit zwischen den Betriebenjaka jest współpraca między zakładami
wie könnte man helfenjak możnaby pomóc
wie viele sind noch im Betriebilu jest jeszcze w zakładzie
wir hatten ein Treffenmieliśmy spotkanie
wir sind zufriedenjesteśmy zadowoleni
wir stellen uns vorprzedstawiamy się
wirtschaftliche Situation im Betriebsytuacja gospodarcza w zakładzie
Wirtschaftsausschusskomisja gospodarcza
Wissenwiedza
weitere Gruppenpozostale grupy
welche finanzielle Mittel stehen mir zur Verfügungjakie środki finansowe mam do dyspozycji
Zin dem Zimmer w tym pokoju
Zeitarbeiterpracownik tymczasowy
Zeitlohnpłaca za przepracowane godziny z możliwością otrzymania określonego dodatku
Zeitraumokreślony czas, przedział czasowy
zu dem Themaodnośnie/do tego tematu
Zuhörerstatusstatus słuchacza/obserwatora
Zulagen aller Artróżnego rodzaju dodatki
zulassendopuścić
Zusammenarbeit in Betriebenwspółpraca w zakładach
Zusammentreffenspotkanie
zusätzlichdodatkowo
Zuschlag für die Fliessbandarbeitdodatek za pracę na taśmie
Zuschlägedodatki
Zuständigkeitenodpowiedzialność za
zutreffendotyczy
zwei Kollegendwóch kolegów