Seite druckenFenster schließen

IG Metall EU Projekt PL - Start

StartTematyUkłady ZbioroweInformacje o zakładachO nas
Kontakt
IG Metall okręg
Berlin-Brandenburgia-Saksonia

Kontakt

Terminy i Seminaria

Kooperationspartner


IG Metall EU Projekt
Unser Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales

2015
Negocjacje w sprawie nowego układu zbiorowego dla branży metalowo-elektrycznej w Niemczech

Po intensywnych dyskusjach z członkami IG Metall w zakładach pracy i regionach, Zarząd IG Metall przedstawił następujące żądania dla układu zbiorowego dla przemysłu metalowo-elektrycznego na następne 12 miesięcy:

- podwyżka płac o 5,5% - możliwość elastycznego wcześniejszego przechodzenia na emeryturę - prawo do czasu na podniesienie kwalifikacji

Ządanie podwyżki płac opiera się na rozwoju produktywności w całej gospodarce oraz docelowym wskaźniku inflacji Europejskiego Banku Centralnego. Do tego dochodzi czynnik dodatkowy, który ma zapewnić zatrudnionym udział w zyskach.
Solidne podwyżki płac wzmocnią konsumpcję wewnętrzną, ważną dla rozwoju gospodarki niemieckiej. Prawo do czasu na podniesienie kwalifikacji jest szczególnie ważne w okresie, kiedy oczekuje się niedoborów wykwalifikowanych pracowników. Sytuacja w przemyśle metalowo-elektrycznym jest stabilna i firmy uzyskują wysokie zyski.
14-ego stycznia odbyła się pierwsza runda rokowań między IG Metall a niemieckimi zrzeszeniami pracodawców w Badenii-Wirtembergii i Bawarii. Pracodawcy nie przedstawili na nich żadnej propozyji i odrzucili żądania IG Metall. 28-ego stycznia 2015 kończy się okres, w którym zgodnie z aktualnie obowiązującym układem zbiorowym, nie można organizować strajków.


2015
Niemcy mają płacę minimalną – informacje dla zatrudnionych z Polski i Czech

DGB Bezirk Sachsen Abt. Europäische Regionalpolitik Interregionaler Gewerkschaftsrat Elbe-Neiße
Meziregionální odborová rada Labe-Nisa
Miedzyregionalna Rada Zwiazkowa Laba-NysaNew collective agreement reached in the early morning of the 08th of July 2014 in the North-West German Steel Industry


2013 - Collective Agreement for the workers of the German Metal and Electrical Industries

The new agreement was reached in the fourth encounter with the employers’ association VBM in Bavaria in the night of the 14th of May.

In the weeks before the members of IG Metall had underlined their demands with powerful warning strikes in all collective bargaining regions. Around 760,000 workers were involved.

The new agreement for some 750,000 workers of the metal and electrical industries in Bavaria includes the following elements:

Wages

Wage increase of 3.4 per cent from 1st of July 2013 till 30th of April 2014 (10 Months) for all blue and white collar workers and apprentices.

Wage increase of another 2.2 per cent from 1st of May 2014 till 31st of December 2014 (8 months) for all blue and white collar workers and apprentices.

May and June 2013 are so called “Zero-Months” without wage increase. The former agreement expired 30th of April 2013.

The wage agreement is valid till 31st of December 2014 (20 months).

The duty not to engage in industrial action will end 28th of January 2015.

IG Metall was able to prevent differentiations, deviations or opening clauses which the employers’ association demanded to integrate in the wage increase of this agreement.

The bargaining partners agreed also that the funding for partial retirement (collective agreement FlexÜ) is guaranteed. So this collective agreement can be used till 31st of December 2014.

The executive board of IG Metall recommends the other collective bargaining regions to adopt this agreement signed in the pilot region of Bavaria.

15th of May 2013 Uwe Fink
IG Metall
Collective Bargaining Department


Styczeń 2012 - PROJEKT:"Wzmocnienie i rozwój struktur informowania i konsultacji z pracownikami firm ponadnarodowych z sektora stalowego jako sposób na zwiększenie adaptacyjności firm i ograniczanie negatywnych skutków kryzysu ekonomicznego”
Partnerzy: SMH (Chorwacja), IG Metall (Niemcy) and EFM jako organizacja wspierająca.

Głównym celem projektu jest ograniczenie negatywnych społecznych skutków kryzysu w sektorze stalowym poprzez stworzenie i rozpowszechnienie modelu sieci współpracy oraz zasad funkcjonowania struktur pracowników w zakresie wymiany informacji wewnątrz korporacji ponadnarodowych

120120_Opis_projektu_u_logoPL.pdf
120120_Raport_PL_wersja_do_druku.pdf

17 września 2011 r. Euro-Manifestacja we Wrocławiu

Pod hasłami „TAK dla europejskiej solidarności, TAK dla miejsc pracy i praw pracowniczych, NIE dla polityki cięć” w stolicy Dolnego Śląska demonstrować będą związkowcy z Polski i kilkudziesięciu krajów Europy. Organizatorem protestu jest Europejska Konfederacja Związków Zawodowych.

Więcej na ten temat tutaj

Wspólna deklaracja "Europa musi stać się bardziej socjalna!"

Drezno, 07.07.2011

Forum informacyjne | Darujemy sobie socjalną Europę? Polityka cięć i jej następstwa w Czechach, Polsce i w Niemczech

Więcej na ten temat tutaj

Broszura: Ochrona macierzyństwa urlop wychowawczy zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

Ochrona macierzyństwa_PL_IGM_web_0175635.pdf


Broszura na temat bezrobocie

Flyer_ Zagrożenie bezrobociem_PL-Web_0175613.pdf

Flyer_Informacje i porady na temat zasiłku Arbeitslosengeld I_PL-Web_0175600.pdf

Flyer_Bezrobocie na krótko przed emeryturą_PL-Web_0175625.pdf


Delegowanie do Niemiec - Informacje dla pracobiorcw

"Wanym warunkiem dotrzymania obowizujcych w miejscu zatrudnienia standardw pracy i socjalnych jest sama informacja i doradztwo dla mobilnych pracobiorcw. Musz oni wiedzie jakie posiadaj prawa, kiedy pracuj w obcym kraju", powiedzieli Przewodniczcy DGB Berlin-Brandenburgia, Doro Zinke oraz Z-ca Przewodniczcego DGB Saksonia Markus Schlimbach.

Praca – pewna i uczciwa

Ożywienie gospodarcze po kryzysie finansowym w niewielkim stopniu tworzy bezpieczne miejsca pracy – zwiększa się zakres pracy tymczasowej, zatrudnienia na czas określony i niepewnej pracy w Niemczech, w Polsce i w Czechach. Pracodawcy nadużywają pracy tymczasowej. Konsekwencją jest dumping płacowy.

Zatrudnienie na czas określony rośnie w stopniu nie do przyjęcia. W międzyczasie blisko 10 procent zatrudnionych w Niemczech pracuje już tylko na czas określony. Co drugie przyjęcie do pracy odbywa się z umową o pracę na czas określony. Przede wszystkim młodzi ludzie płacą za to cenę – po szkole czy po studiach znajdują tylko niepewną pracę. I wiele osób – przede wszystkim kobiet – jest spychanych do słabo opłacanej pracy na czas określony lub na wymuszony niepełny etat.

Do tworzenia nowych form niepewnego zatrudnienia w coraz większym stopniu wykorzystuje się pozorne samozatrudnienie w postaci umów zlecenia i umów o dzieło.

Chcemy Dobrej Pracy dla wszystkich ludzi – pewnej i uczciwej!

Już od dawna praca tymczasowa nie jest wyjątkiem wykorzystywanym do obsłużenia natłoku zamówień. Liczba pracowników tymczasowych wzrosła w ostatnich latach trzykrotnie. Blisko 1 milion ludzi w Niemczech pracuje w międzyczasie poprzez agencje pracy tymczasowej. Bez ingerencji ustawodawcy praca tymczasowa od 1 maja 2011 r. jeszcze bardziej będzie nadużywana do dumpingu płacowego, będzie ona wtedy możliwa w skali transgranicznej bez ograniczeń.

Praca tymczasowa dla coraz większej rzeszy ludzi w Niemczech, w Polsce i w Czechach jest codzienną rzeczywistością w pracy. Wypiera regularne i zabezpieczone zatrudnienie. W międzyczasie pracowników tymczasowych wykorzystuje się też jako łamistrajków!

Cenę za to nadużywanie pracy tymczasowej przez pracodawców płacą pracownicy tymczasowi: żyją w ciągłej niepewności, ponieważ zasada „hire and fire“ ("zatrudniaj i zwalniaj") jest na porządku dziennym. A za tą niepewność i stałą elastyczność zarabiają w Niemczech z reguły 30 procent mniej, niż współpracownicy zatrudnieni na stałe i wykonujący tę samą pracę.

Chcemy dla wszystkich ludzi Dobrej Pracy – pewnej i uczciwej!

Żądamy:

• Takiej samej płacy za taką samą pracę w pracy tymczasowej od pierwszego dnia zatrudnienia.
• Powszechnej ustawowej płacy minimalnej w Niemczech w wysokości 8,50 euro
• Uniemożliwienia dumpingu socjalnego poprzez transgraniczną pracę tymczasową
• Zakazu wykorzystywania pracowników tymczasowych w zakładach, w których trwa strajk
• Zakazu ciągłego zastosowania pracy tymczasowej w zakładach i administracji
• Więcej praw do współdecydowania rad zakładowych i pracowniczych w sprawach zastosowania pracy tymczasowej
• Zakończenia bezpodstawnego czasowego ograniczania stosunków pracy
• Skutecznego zwalczania pozornego samozatrudnienia


Dlatego DGB wraz z organizacjami członkowskimi wzywa do ogólnokrajowego Dnia Akcji w zakładach i administracji: 24 lutego 2011 r.

Przeciw dumpingowi płacowemu – za pewną i uczciwą pracę. Niech ustawodawca w końcu działa!

Międzyregionalna Rada Związkowa Łaba-Nysa popiera postulaty niemieckich związków zawodowych. Opowiada się przeciwko dumpingowi płacowemu w Trójkącie Państw Dolny Śląsk, Saksonia, północne Czechy i żąda:

Takiej samej płacy za taką samą pracę w tym samym miejscu!
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego i zdrowego Nowego Roku 2011

Dziękujemy za dobrą współpracę i życzymy wesołych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia, szczęścia i sukcesów w Nowym Roku


Aktuelles

Zakończenie dokumentacji projektu:

Związki zawodowe wobec kryzysu w branży metalowej

Inne dokumenty o projekcie FZZ Metalowcy
Polski / Węgierski / Niemiecki

Realizowany przez FZZ Metalowcy z organizacjami partnerskimi z Węgier, Niemiec i Polski oraz przy wsparciu Fundacji Friedricha Eberta i Europejskiej Federacji Metalowców projekt powoli dobiega końca. Idea jego realizacji narodziła się z potrzeby chwili. W obliczu pogłębiającego się kryzysu branży metalowej w całej Europie konieczne było dokonanie analizy dorobku związków zawodowych w zakresie walki z kryzysem i wypracowanie w ramach wymiany doświadczeń najkorzystniejszych rozwiązań zmierzających do złagodzenia jego negatywnych skutków.

W dniach 10.-11.05.2010 w Budapeszcie odbyło się posiedzenie grupy sterującej. Spotkanie miało na celu podsumowanie i ewaluację całego projektu. Partnerzy projektu bardzo pozytywnie ocenili zarówno wzorowe przygotowanie, sposób przeprowadzenia i metodykę, jak i wypracowane propozycje walki z kryzysem i złożyli serdeczne podziękowania na ręce kolegów Romualda Wojtkowiaka i Bogdana Kaczmarka za ich osobiste zaangażowanie i wkład w realizację projektu. Na spotkaniu uzgodniono strategię dalszej promocji projektu i koordynacji wspólnych działań w tym zakresie. Podjęto również wstępne ustalenia odnośnie kontynuacji projektu i ewentualnego rozszerzenia kręgu jego uczestników o kolejne organizacje związkowe z Europy Środkowo-Wschodniej.

Uczestnicy spotkania uzgodnili treść mającej się ukazać broszury podsumowującej projekt i przedstawiającej istniejące inicjatywy związkowe w zakresie łagodzenia negatywnych skutków kryzysu. Publikacja ta ukaże się w języku polskim, niemieckim i węgierskim. Ze względu na duże zainteresowanie jej tematyką podjęto decyzję o zwiększeniu nakładu broszury. Kolportażem zajmą się organizacje partnerskie i Europejska Federacja Metalowców. Ponadto jej tekst zostanie opublikowany w internecie wraz ze wszystkimi materiałami konferencyjnymi.


Związki zawodowe wobec kryzysu w branży metalowej -Rezolucja

Organizacje związków zawodowych branży metalowej z Niemiec, Węgier i Polski na konferencji w Berlinie w dniach 14 – 16 kwietnia 2010 roku odbytej w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską pod tytułem „Wpływ globalnego kryzysu gospodarczego na przemysł metalowy w Europie Środkowo – Wschodniej oraz opracowanie przez organizacje pracownicze metod przeciwdziałania jego negatywnym skutkom” wyrażają pogląd, iż kryzys gospodarczy i ekonomiczny, który dotknął świat i Europę jest nadal odczuwalny w zakładach przemysłu metalowego naszych państw. Wprowadzone rozwiązania antykryzysowe tylko w niewielkim stopniu i w ograniczonym zakresie złagodziły jego skutki. Nadal odczuwamy znaczny spadek produkcji, co skutkuje wieloma konsekwencjami w tym utratą miejsc pracy, oraz rosnącą popularnością stosowania alternatywnych form zatrudnienia. Równocześnie to przede wszystkim pracownicy ponoszą w głównej mierze ciężar walki z kryzysem poprzez miedzy innymi często stosowane przez pracodawców skracanie tygodniowego czasu pracy, a co za tym idzie zmniejszanie realnych dochodów. Trwający kryzys uwidocznił szczególnie dwa problemy wymagające skutecznych rozwiązań nie tylko w ramach poszczególnych państw, ale w całej Wspólnocie Europejskiej.

Bezrobocie i tymczasowość stosunków pracy

Uważamy, że walka z tymi negatywnymi zjawiskami wymaga wzmocnienia działań nastawionych na wprowadzenie socjalnego modelu Europy. Osiągnięciu tego celu powinno służyć europejskie porozumienie społeczne regulujące zasady zatrudnienia w całej UE uwzględniające w swoich założeniach elementy flexicurity wzmacniające bezpieczeństwo zatrudnienia.
Dotychczas wprowadzane w życie przez rządy państw uczestników konferencji pakiety antykryzysowe uznajemy za niewystarczające dla skutecznego zwalczania skutków kryzysu. Zwracamy równocześnie uwagę na spadającą rangę dialogu społecznego, który powinien stanowić podstawę porozumienia rządu, pracodawców i związków zawodowych w walce z kryzysem
W Europie solidarnej, w Europie socjalnej, w zjednoczonej Europie ekonomiczne prawa rynku nie mogą być jedynym kryterium stanowiącym o sukcesie państw i o sukcesie UE. Konieczne jest zachowanie równowagi miedzy zasadami gospodarki rynkowej a prawami i potrzebami pracowników i obywateli.
Domagamy się stałej poprawy warunków pracy oraz zapewnienia jej bezpieczeństwa.
Domagamy się wprowadzania rozwiązań pozwalających skutecznie godzić życie zawodowe i rodzinne.
Uznajemy równouprawnienie kobiet i mężczyzn jako podstawowy element wyrównywania szans zawodowych i społecznych.
Chcemy aktywnie uczestniczyć w działaniach, których celem jest minimalizowanie negatywnych społecznych i gospodarczych skutków kryzysu.

Podkreślamy potrzebę międzynarodowej solidarności związków zawodowych, uznając, że tylko wspólne działania mogą stanowić skuteczną przeciwwagę dla neoliberalnej polityki gospodarczej, a równocześnie stanowić istotną podstawę dialogu społecznego w Europie.

Federacja Związków Zawodowych „Metalowcy” – Polska

Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Specjalnego – Polska

Federacja Hutniczych Związków Zawodowych – Polska

IG Metall Okręg Berlin Brandenburgia Saksonia – Niemcy

VASAS – Węgry

Związki zawodowe wobec kryzysu w branży metalowej

W ramach projektu europejskiego realizowanego przez FZZ Metalowcy wraz z organizacjami partnerskimi z Węgier, Niemiec i Polski oraz przy wsparciu Fundacji Friedricha Eberta i Europejskiej Federacji Metalowców odbyła się w dniach 14.-16.04.2010 w Berlinie konferencja ”Związki zawodowe wobec kryzysu w branży metalowej”. Impreza ta o charakterze szkoleniowym jest kontynuacją zorganizowanej w Poznaniu konferencji poświęconej kryzysowi w branży metalowej i była adresowana do tego samego kręgu członków organizacji partnerskich.

Konferencja poświęcona była roli i wyzwaniom stojącym przed związkami zawodowymi w związku z pogłębiającym się kryzysem w branży metalowej i wypracowaniu metod łagodzenia jego skutków w odniesieniu do zaostrzającej się sytuacji na rynku pracy. Podkreślono przy tym konieczność podjęcia zdecydowanych działań w celu pozyskania nowych członków oraz unowocześnienia metod działania związków. Związkowcy wyrazili swoje rosnące zaniepokojenie próbami obarczania związków zawodowych odpowiedzialnością za przedłużający się kryzys i przedstawiania ich w charakterze przeciwników koniecznych reform.

Uczestnicy przedstawili proponowane przez związki zawodowe i wdrożone w poszczególnych krajach inicjatywy walki z kryzysem oraz dobre praktyki w celu zachowania i stworzenia nowych miejsc pracy na bazie europejskiego modelu zatrudnienia flexicurity. Przedstawione postulaty i koncepcje związkowe w pierwszej linii dotyczyły konieczności przeprowadzenia zmian systemowych w zakresie zwiększenia świadczeń socjalnych, wprowadzenia minimalnych wynagrodzeń, zmiany okresów rozliczeniowych i obniżenia wymiaru czasu pracy, podwyższania kwalifikacji pracowników i kredytowania inwestycji.

Na ich podstawie opracowano modelowe rozwiązania w zakresie akceptowalnego z punktu widzenia pracowników uelastycznienia stosunków pracy i dostosowania instrumentów regulacji rynku pracy do aktualnej sytuacji.

W ramach konferencji dokonano także syntezy standardów socjalnych, form dialogu społecznego i partycypacji pracowniczej w Europie oraz przeanalizowano możliwości recepcji poszczególnych rozwiązań krajowych w praktyce krajów partnerskich. Biorące udział w projekcie organizacje związkowe podkreśliły konieczność podjęcia solidarnych, związkowych działań i akcji na szczeblu międzynarodowym. W ramach konferencji organizacje partnerskie przyjęły stosowną rezolucję krytykującą dotychczasowe antykryzysowe działania rządów i zawierającą postulaty poprawy warunków pracy i wzmocnienia roli związków zawodowych w prowadzonym dialogu społecznym.


Europejska branża metalowa w dobie kryzysu

W dniach 13-15.01.2010 odbyła się w Poznaniu konferencja ”Europejska branża metalowa w dobie kryzysu”. Jest ona częścią projektu europejskiego realizowanego przez FZZ Metalowcy wraz z organizacjami partnerskimi z Węgier, Niemiec i Polski przy wsparciu Fundacji Friedricha Eberta i Europejskiej Federacji Metalowców. Projekt ma na celu wypracowanie przez związki zawodowe sprawiedliwych i społecznie akceptowalnych propozycji oraz innowacyjnych koncepcji działania, zabezpieczających zatrudnienie w oparciu o przykłady „najlepszych praktyk”, wymianę doświadczeń między partnerami projektu ze szczególnym uwzględnieniem modelu flexicurity.

W konferencji brali udział członkowie organizacji partnerskich, specjaliści branżowi, praktycy oraz naukowcy, samorządowcy i politycy. W ramach spotkania zaprezentowano dorobek organizacji partnerskich w zakresie obrony praw pracowniczych i bezpieczeństwa socjalnego oraz dokonano analizy porównawczej aktualnej sytuacji branżowej w krajach partnerskich. Ponadto omówiono wady i zalety europejskiego modelu zatrudnienia flexicurity oraz ograniczenia jego zastosowania w praktyce.

Biorące udział w projekcie organizacje związkowe stoją na stanowisku, iż kryzys szczególnie dotkliwie dotknął branżę metalową w Europie, co przejawia się w drastycznym spadku zamówień, redukcji zatrudnienia i obniżkach wynagrodzeń, a także rosnącej wśród pracodawców popularności alternatywnych form zatrudnienia. Praktyczna realizacja modelu flexicurity sprowadza się jedynie do prób maksymalnego uelastycznienia rynku pracy z pominięciem aspektów bezpieczeństwa zatrudnienia.

Szczególny niepokój partnerów projektu budzą przypadki dokonywania przez firmy reorganizacji, najczęściej ograniczającej się do redukcji zatrudnienia, przenoszenia produkcji oraz zmniejszania świadczeń socjalnych pod pretekstem walki z kryzysem. W efekcie koszty kryzysu ponoszą pracownicy.

Proponowane przez rządy krajów partnerskich pakiety antykryzysowe są niewystarczające, a ich działania – po części pozorowane i nieskoordynowane. Zbyt mało uwagi poświęca się przekwalifikowaniu i dokształcaniu pracowników oraz rozwijaniu ich kompetencji. Prezentowane przez pracodawców w ramach dialogu społecznego stanowiska świadczą w ocenie uczestników konferencji o braku woli rozwiązania palących problemów pracowniczych i niechęci do ponoszenia kosztów kryzysu. Związkowcy podkreślili także swoje obawy związane z wpływem kryzysu na przemysł metalowy w 2010 roku. Nie podzielają oni prezentowanych często przez polityków opinii, którzy ogłaszają jego rychły koniec.

Uczestnicy konferencji podkreślają potrzebę międzynarodowej solidarności i koordynacji prac krajowych central związkowych oraz konieczność podjęcia działań zmierzających do poprawy wizerunku ruchu związkowego i aktywizacji młodych pracowników.

W kwietniu bieżącego roku odbędzie się w Berlinie kolejna konferencja poświęcona roli i wpływowi związków zawodowych na wypracowanie metod łagodzenia skutków kryzysu.


Wpływ globalnego kryzysu gospodarczego na przemysł metalowy w Europie Środkowo-Wschodniej oraz opracowanie przez organizacje pracownicze metod przeciwdziałania jego negatywnym skutkom

W dniach 24-25.09.2009r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Grupy Sterującej projektu. Spotkanie miało na celu wzajemne poznanie się organizacji partnerskich oraz opracowanie planu pracy i podział obowiązków w czasie realizacji projektu. W ramach spotkania podjęto także ustalenia odnośnie promocji projektu i sposobów rozpowszechniania informacji na jego temat.

Ustalono wstępnie kwestie organizacyjne i program dwóch międzynarodowych konferencji dla członków biorących udział w projekcie związków zawodowych. Imprezy te odbędą się w roku przyszłym w Poznaniu i w Berlinie i poświęcone będą sposobom przeciwdziałania negatywnym skutkom kryzysu w branży metalowej. W ramach spotkania przeprowadzono także analizę aktualnej sytuacji w branży metalowej w Europie ze szczególnym uwzględnieniem warunków panujących w Polsce i w Niemczech.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach linii budżetowej 04.03.03.02. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko jego autora. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jego zawartość merytoryczną.

Projekt europejski

FZZ Metalowcy wspólnie z IG Metall, FHZZ, FZZPS, VASAS, EMF i FES realizują projekt poświęcony współpracy związkowej i wypracowaniu metod przeciwdziałania redukcji zatrudnienia i negatywnym skutkom kryzysu w branży metalowej. Projekt wspierany jest ze środków Komisji Europejskiej.

Więcej informacji

7 czerwca 2009
Europa wybrała!

7 czerwca 2009 tylko 43,2 % wybrali nowy Parlament Europejski, to jest najgorszy wyniki w historii wyborów do Parlamentu Europejskiego, 5 lat temu jeszcze 45,5% było.

Frekwencja w eurowyborach Niemczech 43,3
Frekwencja w eurowyborach w Polsce 24,5

Europejczycy wybrali centroprawicę. .


Dyrektywa o ERZ weszła w życie ?

Po przeszło pięciu latach, 5 czerwca 2009 zakończona została procedura rewizji dyrektywy UE o Europejskich Radach Zakładowych. Pomimo, że już w grudniu 2008 uzyskana została polityczna zgoda, to problemy związane z tłumaczeniem tekstu dyrektywy doprowadziły do dalszej zwłoki. Ostateczna uchwała Rady Ministrów podjęta została w dniu 23 kwietnia 2009. W dniu 6 maja 2009 Parlament Europejski podpisał nową dyrektywę a 16 maja 2009 została ona opublikowana w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej. Dwadzieścia dni później, a więc 5 czerwca 2009 weszła w życie. Podczas kiedy 26 rządów od Bułgarii po Irlandię, od Portugalii po Estonię wyraziły zgodę na tekst dyrektywy, to rząd brytyjski (Partia Pracy) ponownie wstrzymał się od głosu. Zachowanie w procedurze głosowania brytyjskich socjaldemokratów, uważanych za neoliberałów zwróciło uwagę całej Europy już w grudniu 2008. Niezależnie od tego, nowa dyrektywa obowiązuje jednak we wszystkich krajach europejskiego rynku wewnętrznego, a więc w Zjednoczonym Królestwie dokładnie jak i w Norwegii, Islandii i Lichtensteinie. Szwajcaria jest formalnie wyłączona. Chorwacja i Turcja dokonają implementacji nowej dyrektywy do prawa narodowego po dniu ich akcesji do UE.

Dyrektywa

Więcej na ten temat tutaj

Zwalczać kryzys
W dniu 16 maja 2009

Prawie 350 tys. pracowników wzięło udział w protestach w Madrycie, Brukseli, Berlinie i Pradze w ramach Dni Akcji ogłoszonych przez Europejską Konfederacją Związków Zawodowych.